Algemenen factuurvoorwaarden voor groepsbezoeken

 1. Onze facturen worden de dag van het bezoek opgemaakt en voorgelegd aan de verantwoordelijke en dienen achteraf betaald te worden via een overschrijving, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. 
 2. Elke factuur dient volledig betaald te worden binnen een termijn van 1 maand na de factuurdatum. 
 3. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. 
 4. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding tov de klant op dezelfde wijze verschuldigd. 
 5. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. 
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld. 
 7. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd. 

Algemene voorwaarden voor online reservaties en betaling van gezinsbezoeken

 1. Betaalde boekingen kunnen niet worden teruggestort. 
 2. Betaalde boekingen kunnen uitzonderlijk en eenmalig omgeboekt worden indien de vraag tot omboeken ons minimum 24u voor de start van de geboekte shift bereikt. 
 3. Zoals voorzien door de Belgische wet, art VI. 53 12° van het wetboek economisch recht, beschikt de koper niet over een herroepingsrecht.
 4. Indien men met minder personen komt dan voor wie geboekt is, kan het ‘overige saldo’ niet omgeruild worden in ‘tegoed’ in ons winkeltje. 
 5. Familiepark De Sierk stuurt een bevestigingsmail waarin te lezen staat op welke dag en voor welke shift er geboekt is. Er worden geen tickets toegestuurd. De namenlijst met reservaties ligt aan de kassa. 
 6. Het email adres dat ingegeven werd tijdens de aankoopprocedure wordt per definitie gebruikt voor de verzending van de bevestigingsmail. 
 7. Indien men meent recht te hebben op een korting, dan kan die enkel toegekend worden aan de kassa.

Annuleren van groepsbezoeken

 1. Wanneer een groep 1 maand voor de voorziene datum annuleert, dan kan dat kosteloos. 
 2. Annuleren tussen 1 maand en 1 week voor de voorziene datum, kost 50% van de gereserveerde plekken. 
 3. Niet annuleren en niet komen opdagen op het voorziene moment, kost 70% van de gereserveerde plekken. 
 4. Zowel reserveren als annuleren verloopt uitsluitend via mail. 
 5. Elke reservatie gaat sowieso akkoord met deze voorwaarden. Indien niet akkoord, kan er niet gereserveerd worden.